fbpx

Upphandling

Vad är upphandling?

Upphandling är den process där en organisation identifierar, utvärderar och väljer leverantörer för att köpa produkter eller tjänster som behövs för att uppfylla sina affärsmål. Det är en strukturerad metod för att förvärva resurser externt och kan tillämpas på olika områden, inklusive inköp av varor, tjänster eller teknologilösningar.

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen består av flera steg:

 • Upphandlingsplanering: Organisationen identifierar behoven och kraven, fastställer budgeten och utvecklar en plan för att genomföra upphandlingen.
 • Kravspecifikation: Detaljerade krav och specifikationer fastställs för de produkter eller tjänster som ska köpas. I fallet med affärssystem kan detta inkludera funktionalitet, skalbarhet och kompatibilitet.
 • Marknadsundersökning: Organisationen undersöker marknaden och identifierar potentiella leverantörer som kan uppfylla deras krav.
 • Upphandling: En upphandlingsprocess startas, och organisationen bjuder in leverantörer att lämna anbud eller offert på de produkter eller tjänster som behövs.
 • Utvärdering av anbud: Mottagna anbud utvärderas enligt kriterier som pris, kvalitet och leveranstid.
 • Kontrakt och förhandling: Organisationen väljer en leverantör och inleder kontraktförhandlingar för att fastställa villkoren för affären.
 • Implementering: Efter att kontraktet har undertecknats och affärssystemet har skaffats börjar implementeringsfasen.
 • Uppföljning och utvärdering: Organisationen följer upp och utvärderar leverantörens prestation och affärssystemets effektivitet för att säkerställa att det uppfyller de fastställda målen.

Upphandling av affärssystem

När det gäller upphandlingen av affärssystem är processen komplex och kräver noggrann planering och utvärdering. Affärssystem är centrala för företagsverksamheten och påverkar allt från ekonomihantering till försörjningskedjan och kundrelationer. Därför är det avgörande att välja rätt system som passar organisationens behov och mål.

När en organisation planerar att upphandla ett affärssystem bör följande steg följas:

 • Definiera krav: Organisationen bör tydligt definiera sina behov och krav när det gäller affärssystemet. Detta inkluderar funktionalitet, skalbarhet, användarvänlighet och integration med befintliga system.
 • Marknadsundersökning: Utför en marknadsundersökning för att identifiera de affärssystemleverantörer som bäst kan uppfylla organisationens krav. Detta kan inkludera att utvärdera olika leverantörers produkter, kundreferenser och ekonomisk stabilitet.
 • Anbudsprocess: Inled en anbudsprocess där leverantörer bjuds in att lämna anbud eller offert. Detta ger organisationen möjlighet att jämföra olika erbjudanden och prisförslag.
 • Utvärdering och förhandling: Utvärdera de mottagna anbuden och inled förhandlingar med de bästa leverantörerna. Förhandlingar kan inkludera priser, serviceavtal och implementeringsplaner.
 • Implementering: Efter att en leverantör har valts och ett kontrakt har undertecknats, påbörjas implementeringsfasen. Detta innebär att konfigurera och anpassa affärssystemet för att möta organisationens behov.
 • Uppföljning och utvärdering: Efter implementeringen är det viktigt att följa upp och utvärdera affärssystemets prestation och effektivitet för att säkerställa att det uppfyller organisationens mål.

Sammanfattning

Upphandlingsprocessen är en central del av företagsverksamheten och har en direkt påverkan på företagets effektivitet och framgång. När det gäller att välja och implementera ett affärssystem är noggrann planering, marknadsundersökning, utvärdering och förhandling avgörande för att säkerställa att organisationens behov och mål uppfylls. Att investera tid och resurser i en effektiv upphandlingsprocess kan bidra till att säkra framgång i den snabbt utvecklande affärsmiljön och säkerställa att affärssystemet blir en tillgång för organisationen.