fbpx

Anpassning

Vad är en anpassning?

När man pratar om en anpassning av affärssystem handlar det om att skräddarsy och konfigurera det för att passa företagets unika processer, arbetsflöden och krav. Affärssystem spelar en avgörande roll för att stödja och effektivisera företagsprocesser. Ett av de viktigaste aspekterna vid implementeringen av ett affärssystem är anpassningen till företagets specifika behov och verksamhet.

När ett företag väljer att implementera ett nytt affärssystem är det sällan en “one-size-fits-all”-lösning. Varje företag har sina egna unika behov och verksamhetskrav som måste beaktas. Genom anpassning kan företaget dra nytta av affärssystemets flexibilitet och konfigurerbara funktioner för att möta sina specifika behov.

En av de vanligaste formerna av anpassning är att konfigurera systemet genom att justera inställningar, skapa användarroller och definiera behörigheter. Detta gör det möjligt att anpassa systemet till företagets organisationsstruktur och säkerhetskrav. Till exempel kan olika användare få olika behörigheter beroende på deras roller och ansvar i företaget.

Utöver konfiguration kan anpassning också innebära att utveckla och integrera anpassade funktioner eller moduler i affärssystemet. Detta kan vara nödvändigt för att möta specifika krav som inte täcks av standardfunktionerna i systemet. Till exempel kan det vara behov av att integrera systemet med externa system eller att skapa specialanpassade rapporter och analyser.

En väl genomförd anpassning av affärssystemet kan ge flera fördelar för företaget. För det första kan det leda till ökad effektivitet och produktivitet genom att automatisera och förenkla arbetsflöden och processer. Genom att anpassa systemet efter företagets behov kan onödig manuell hantering och dubbelarbete undvikas.

För det andra kan anpassningen bidra till bättre beslutsfattande och insikter. Genom att skapa anpassade rapporter och analyser kan företaget få en djupare förståelse för sin verksamhet och fatta mer informerade beslut. Detta kan bidra till att identifiera möjligheter till förbättringar, optimera resursanvändningen och öka lönsamheten.

Vidare kan anpassningen av affärssystemet bidra till att främja användaracceptans och engagemang. Genom att skapa ett system som är anpassat efter användarnas behov och arbetsflöden blir det lättare för dem att anamma och dra nytta av systemet. Detta kan resultera i ökad produktivitet och minskad motståndskraft mot förändring.

Kan man göra anpassningar i alla affärssystem?

I allmänhet är det möjligt att göra anpassningar i de flesta affärssystem, men det kan finnas vissa begränsningar beroende på vilket system det gäller. Här är några faktorer att överväga:

 • Systemets flexibilitet: Vissa affärssystem är mer flexibla och konfigurerbara än andra. Ju mer anpassningsbart ett system är desto enklare är det att göra specifika anpassningar för att möta företagets behov.
 • Tillgängliga verktyg och utvecklingsmiljöer: Affärssystem som tillhandahåller utvecklingsverktyg och programmerbara gränssnitt ger vanligtvis större frihet att göra anpassningar. Om det finns en dokumenterad utvecklingsmiljö och stöd för anpassningar kan det vara enklare att implementera önskade ändringar.
 • Leverantörens policy: Vissa affärssystemleverantörer kan ha begränsningar eller riktlinjer för anpassningar. Det kan finnas strikta regler för att skydda systemets integritet, säkerhet och support. Det är viktigt att undersöka leverantörens policy för anpassningar innan man påbörjar processen.
 • Versioner och uppgraderingar: Vid anpassningar är det viktigt att överväga hur framtida versioner och uppgraderingar av affärssystemet kommer att påverka anpassningarna. Ibland kan anpassningar behöva uppdateras eller omarbetas för att vara kompatibla med nya systemversioner.
 • Kostnader och resurser: Att göra anpassningar i ett affärssystem kan kräva tid, kunskap och resurser. Det kan vara nödvändigt att anlita specialister eller konsulter med expertis inom det specifika systemet. Det är viktigt att noggrant bedöma kostnaderna och resurserna som krävs för anpassningar innan man tar beslutet.

Det är alltid bäst att undersöka specifika detaljer om möjligheten att göra anpassningar i det affärssystem som du är intresserad av. Kontakta systemleverantören eller rådgör med erfarna konsulter för att få en klar bild av systemets anpassningspotential och eventuella begränsningar.

Hur gör man en anpassning i affärssystemet?

Att bygga anpassningar i affärssystemet kräver viss teknisk kunskap och erfarenhet av systemet. Här är en generell översikt över stegen som kan vara involverade i att skapa en anpassning:

 • Identifiera behoven: Först och främst måste du identifiera företagets specifika behov och krav som inte täcks av standardfunktionerna. Det kan vara allt från anpassade formulär och rapporter till specialfunktioner och arbetsflöden.
 • Planera anpassningen: Skapa en detaljerad plan för anpassningen, inklusive vilka funktioner och egenskaper som ska byggas, vilka resurser som krävs och tidsramen för genomförandet. Se till att planen är realistisk och tar hänsyn till företagets prioriteringar och budget.
 • Använd rätt verktyg: Beroende på vilket affärssystem det är så finns det olika verktyg för anpassning, inklusive användargränssnittet för att ändra befintliga objekt och skapa nya objekt, och verktyg för att skapa mer avancerade anpassningar.
 • Utveckla anpassningen: Beroende på komplexiteten i anpassningen kan det krävas programmering i olika programmeringsspråk för att skapa nya funktioner, ändra befintliga objekt eller integrera med andra system. Här kan det vara fördelaktigt att ha en erfaren utvecklare med kunskap om affärssystemet.
 • Testa och felsök: När anpassningen är utvecklad är det viktigt att utföra omfattande tester för att säkerställa att den fungerar som förväntat och inte orsakar några oönskade bieffekter. Utöver enhetstester kan det också vara värdefullt att involvera användare och låta dem testa anpassningen i en kontrollerad miljö.
 • Implementera och distribuera: När anpassningen är testad och godkänd kan den implementeras och distribueras till produktionsmiljön. Det är viktigt att ha en noggrann plan för överföring av anpassningen och att säkerställa att all relevant dokumentation och instruktioner finns tillgängliga för användare.

Det är viktigt att notera att dessa steg är en generell översikt och processen kan variera beroende på komplexiteten i anpassningen och företagets specifika behov.

Vad är effekterna av en dålig anpassning i affärssystemet?

En dålig anpassning i ett affärssystem kan få flera negativa effekter på företagets verksamhet och resultat. Här är några vanliga effekter av en dålig anpassning:

 • Nedsatt funktionalitet: Om anpassningen inte är korrekt utförd kan det leda till att systemet inte fungerar som förväntat eller att vissa funktioner inte är tillgängliga. Det kan påverka användarnas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter effektivt och kan leda till frustration och ineffektivitet.
 • Förlorad data och integritetsproblem: En dålig anpassning kan innebära att data inte samlas in, lagras eller presenteras på rätt sätt. Det kan leda till förlust av viktig information eller felaktiga resultat i rapporter och analyser. Dessutom kan det resultera i integritetsproblem, såsom otillräcklig säkerhet och risk för obehörig åtkomst till känslig information.
 • Ökad komplexitet och underhållskostnader: En dåligt genomtänkt anpassning kan resultera i ökad komplexitet i affärssystemet. Det kan bli svårare att hantera och underhålla systemet över tid, vilket kan leda till ökade kostnader och resurskrav. Det kan även bli svårare att genomföra framtida uppgraderingar eller migreringar till nya versioner av systemet.
 • Nedsatt användaracceptans: Om användarna upplever att anpassningen försvårar deras arbetsflöde eller inte tillgodoser deras specifika behov, kan det leda till att de inte accepterar eller använder systemet fullt ut. Det kan minska produktiviteten och göra det svårt att dra nytta av fördelarna med ett affärssystem.
 • Förlorad konkurrenskraft: Om företaget inte kan dra nytta av rätt anpassningar i sitt affärssystem kan det missa möjligheter till effektivisering, förbättrad rapportering och analys samt bättre kundhantering. Det kan resultera i förlorad konkurrenskraft gentemot andra företag som använder sina affärssystem på ett mer optimalt sätt.

Det är därför viktigt att noggrant planera och genomföra anpassningar i affärssystemet för att undvika dessa negativa effekter. Att involvera erfarna konsulter eller utvecklare med expertis inom det valda affärssystemet är avgörande för att säkerställa en korrekt och effektiv anpassning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är anpassning en viktig del av implementeringen av ett affärssystem. Genom att skräddarsy systemet efter företagets unika behov och verksamhet kan företaget dra nytta av ökad effektivitet, bättre insikter och ökad användaracceptans. En väl genomförd anpassning kan bidra till att affärssystemet blir en kraftfull och värdefull resurs för företaget.