fbpx
Start | Digitala produktpass för modebranschen: En ny era för hållbarhet i en digital värld

November, 2023

I takt med framsteg inom teknologi och en ökad medvetenhet om hållbarhet står moderbanschen inför nya utmaningar och möjligheter. En central komponent för att navigera denna komplexitet är införandet av digitala produktpass. Men vad innebär egentligen begreppet “digitalt produktpass,” och varför är det så viktigt för att möta kraven i samband med Agenda 2030 och hållbar utveckling?

Vad är digitalt produktpass?

Digitala produktpass är elektroniska dokument som innehåller detaljerad information om en produkts livscykel. Dessa pass sträcker sig från tillverkningsprocessen och materialanvändning till produktens livslängd och möjligheter till återvinning. Men hur skiljer sig digitala produktpass från konventionella produktbeskrivningar, och vad är det som gör dem så innovativa?

Varför behöver vi digitala produktpass?

Agenda 2030 har satt tydliga mål för hållbar utveckling, och moderbanschen spelar en nyckelroll i att uppnå dessa mål. Digitala produktpass är nödvändiga för att möta kraven i Agenda 2030 genom att främja transparent produktion, ansvarsfull konsumtion och cirkulär ekonomi.

Krav på digitalt produktpass

I en tid där hållbarhet och transparent produktion står i fokus, har digitala produktpass blivit en central komponent för att möta dessa krav inom moderbanschen. Genom att erbjuda en detaljerad översikt över produktens livscykel möjliggör digitala produktpass en ansvarsfull konsumtion och produktion i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Låt oss dyka lite djupare och utforska de specifika kraven på digitala produktpass, och hur de svarar mot behovet av transparent produktionsprocess, hållbar materialanvändning, livslängd och återvinning samt de växande kraven på avancerat systemstöd.

Transparent produktionsprocess:

En central kravpunkt för digitala produktpass är att ge konsumenter insyn i produktionsprocessen. Detta innebär att tillverkningsmetoder och arbetsförhållanden måste redovisas tydligt för att säkerställa etisk produktion och rättvisa arbetsvillkor.

Material och resursanvändning:

Information om materialval och resursanvändning är avgörande för att bedöma en produkts hållbarhet. Digitala produktpass bör ge detaljerad information om varje ingående komponent och dess påverkan på miljön för att främja en cirkulär ekonomi.

Miljöpåverkan:

Digitala produktpass bör inkludera specifik information om en produkts miljöpåverkan, inklusive:

  • Utsläpp: Mängden växthusgaser och andra utsläpp som genereras under produktens tillverkningsprocess och användning.
  • Vattenanvändning: Det totala vattenbehovet för produktionen, inklusive eventuell vattenförbrukning för råmaterial och tillverkningsprocesser.
  • Energiförbrukning: Den totala mängden energi som används från råmaterialsextraktion till slutanvändning av produkten.
Livslängd och återvinning:

För att möta kraven från Agenda 2030 är det viktigt att digitala produktpass inkluderar data om en produkts förväntade livslängd och hur den kan återvinnas eller återanvändas efter användningens slut.

System för digitalt produktpass

Implementeringen av digitala produktpass kräver avancerade system för att hantera den omfattande datamängden och för att säkerställa att informationen är korrekt och lättillgänglig. Företag inom moderbanschen står inför ökade krav på systemstöd för att skapa och underhålla digitala produktpass på ett effektivt sätt. I denna strävan mot ökad hållbarhet och transparens för våra kunder inom moderbanschen, har vi som systemleverantör vidareutvecklat vårt PDM/PLM-system PISA för att inkludera hållbarhetskonceptet och integrera funktionalitet och stöd för att smidigt hantera digitala produktpass. Denna lösning möjliggör en sömlös övergång mot en mer hållbar och ansvarsfull produktionsprocess, där vårt system spelar en central roll i att möta de ökade kraven på digitala produktpass.

Implementeringar och utmaningar

Införandet av digitala produktpass stöter på flera utmaningar. Vilka tekniska hinder måste övervinnas, och hur kan företag inom moderbanschen samarbeta för att skapa standarder för digitala produktpass? Vilka möjligheter och innovationer öppnas upp genom denna övergångsperiod?

Sammanfattningsvis kommer digitala produktpass att vara en nyckelkomponent för moderbanschen i arbetet mot hållbarhet i linje med Agenda 2030. Genom att möjliggöra transparens och spårbarhet skapar dessa pass en grund för ansvarsfull konsumtion och produktion. Utmaningarna är många, men möjligheterna att skapa en hållbar framtid är likaså betydande.

För att få reda på mer om hur din organisation kan dra nytta av funktionaliteten i PISA, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig på vägen mot digitala produktpass.

Kontakta oss idag

Madden Analytics

NaviPro inleder samarbete med Madden Analytics och lanserar integrationsapp för Dynamics 365 Business Central

AI i praktiken: Hur Copilot & Dynamics 365 Business Central hjälper dig dra nytta av artificiell intelligens